S. Vidiya 6:06 
S. Tadiya 5:28 
Swati 10:31
V. 16:09 – 17:46 
Dur. 9:56 – 10:43 
14:33 – 15:24