B. Ekadashi 13:41 
Uttarashadha  12:31 
V. 16:57 – 18:43 
Dur. 8:43 – 9:30 
23:04 – 23:52