B. Chaturdashi 19:07 
Pushyami 2:54 
V. 12:48 – 14:12 
Dur. 8:25 – 9:15 
12:37 – 13:28