Article Search

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం


షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్   |
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే       || 1 ||
జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్   |

 

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)