Karthika Masam Special - Sri Rudra Yagya on NOV 18th, 2018