Shani Chalisa

శని చాలీసా

దోహా :

శ్రీ శనైశ్చర దేవజీ సునహు శ్రవణ మమ టేర

కోటి విఘ్ననాశకప్రభో కరో న మమ హిత బేర

 

సోరఠా :

తవ అస్తుతి హే నాథ జారి జుగల కర కరత హౌ

కరియే మోహి సనాథ విఘ్నహరణ హే రవి సువన

 

చౌపాయి :

శనిదేవ మై సుమిరౌ తోహి విద్యాబుద్ధి జ్ఞాన దోమోహీ

తుమ్హరో నామ అనేక బఖనౌ క్షుద్ర బుద్ధి మై జో కుచ్ జానౌ

అన్తక కోణ రౌద్ర యమ గావూ కృష్ణ బభ్రు శని సబహి సునావూ

పింగళ మందసౌరి సుఖదాతా హిత అనహిత సబజగకే జ్ఞాతా

నిత్త జప్తె జో నామ తుమ్హరా కరహు వ్యాధి దుఃఖ సె నిస్తారా

రాశి విషమవశ అనురన సురనర పన్నగ శేష సహిత విద్యాధర

రాజా రంక రహిహిం జోకో పశు పక్షి వనచర సహాబీ కో

కానన కిలా శివిర సేనాకర నాశ కరత గ్రామ్య నగర భర

డాలన విఘ్న సబహి కే సుఖమే వ్యాకుల హోహిం పడే దుఃఖమే

నాథ వినయ తుమసే యహ మేరీ కరియే మోపర దయా థనేరీ

మమ హిత విషయ రాశి మహావాసా కరియ ణ నాథ యహీ మమ ఆసా

జో గుడ ఉడద దే బార శనీచర తిల జౌ లోహ అన్నధన బస్తర

దాన దియే సోహోయ్ సుఖారీ సోయి శని సున యహ వినయ హమారీ

నాథ దయా తుమ మోపర కీజై కోటిక విఘ్న క్షణి మహా ఛీ

వదంత ణథ జుగల కరి జారీ సునహు దయా కర వినతీ మోరీ

కబహు క తీరథ రాజ ప్రయోగా సరయూ తీర సహిత అనురాగా

కబహు సరస్వతీ శుద్ధ నార మహు యా కహు గిరీ ఖోహ కందర మహా

ధ్యాన ధరత హై జో జోగి జానీ తాహి ధ్యాన మహ సూక్ష్మహోహి శని

హై అగమ్య క్యా కారూ బడాయీ కరత ప్రణామ చరణ శిర నాయీ

జో విదేశ సే బార శనీచర ముఢకర అవేగా నిజ ఘర పర

రహై సుఖీ శని దేవ దుహాయీ రక్షా వినిసుత రఖై బనాయీ

సంకట డేయ శనీచర తాహీ జేతే దుఃఖీ హోయి మన మాహీ

సోయీ రవినందన కర జోరీ వందన కరత మూఢ మతి థోరీ

బ్రహ్మ జగత బనావనహారా విష్ణు సబహి నిత దేవ ఆహారా

హై త్రిశూలాధారీ త్రిపురారీ విభూదేవ మూరతి ఏక వారీ

ఇక హాయి ధారణ కరత శని నిత వందన సోయీ శని కో దమనచిత

జో నారా పాఠ కరై మన చిత సే సోన ఛూటై వ్యథా అమిత సే

హోసుపుత్ర ధన సన్తతి బాడే కలికాల కర జోడే ఠాడే

పశు కుటుంబ బాంధవ అది సే భరా భవన రహి హై నిత సబ సే

నానా భాతి ఖోగ సుఖ సారా అన్య సమయ తజకర సంసారా

పావై ముక్తి అమర పద భాయీ జోనిత శని సమ ధ్యాన లగాయీ

పడై పాత్ర జో నామ చని దస రహై శానీశ్చర నిత ఉదకే బస

పీడా శని కీ బహున హోయీ నిత శని సమ ధ్యాన లగాయీ

జో యహ పాఠ కరై చాలీసా హోయ సుఖీ సఖీ జగదీశా

చాలీస దిన పడై సబేరే పాతక నాశై శనీ ఘనేరే

రవి నందన కీ ఆస ప్రభు తాయీ జగత మోహ తమ నాశై భాయీ

యాకో పాఠ కరై జో కోయీ సుఖ సంపత్తి కీ కామీ న హోయీ

నిశిదిన ధ్యాన ధరై మన మహీ అధి వ్యాధి డింగ ఆవై నాహి

 

దోహా :

పాఠ శనైశ్చర దేవ కో కిన్హౌ విమల తైయార

కరత పాఠ చాలీసా దిన హోభవ సాగర పార

జో స్తుతి దశరథ జీ కి యో సమ్ముఖ శని నిహార

సరస సుభాషా మే వహీ లలితా లిఖే సుధార

ఇతి శని చాలీసా

Products related to this article

Hair Plaite / Jada

Hair Plaite / Jada

Hair Plaite / Jada..

$6.00

0 Comments To "Shani Chalisa "

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!