Article Search

 శ్రీ వెంకటేశ్వర దండకం

హే సప్తశైలేశ ! హే సత్య సంకాశ !

నిత్య సంతోష ! ఈశాదయాభూష శ్రీ వెంకటేశ ! 
 

 

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)