Article Search

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రమ్

 

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః,

అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా । ఓం నమ ఇతి బీజమ్ ।

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)