శ్రీ రామచంద్రాష్టకం

శ్రీ రామచంద్రాష్టకం

శ్రీ రామచంద్రాష్టకం


సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం సీతాకళత్రం నవమేఘగాత్రమ్ |

కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

సంసారసారం నిగమప్రచారం

ధర్మావతారం హృతభూమిభారమ్ |

సదా వికారం సుఖసింధుసారం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

లక్ష్మీవిలాసం జగతాం నివాసం లంకావినాశం భువనప్రకాశమ్ |

భూదేవవాసం శరదిందుహాసం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి ||

మందారమాలం వచనే రసాలం

గుణైర్విశాలం హతసప్తతాళమ్ |

క్రవ్యాదకాలం సురలోకపాలం

శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

వేదాంతగానం సకలైస్సమానం

హృతారిమానం త్రిదశ ప్రధానమ్ |

గజేంద్రయానం విగతావసానం

శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

శ్యామాభిరామం నయనాభిరామం

గుణాభిరామం వచనాభిరామమ్ |

విశ్వప్రణామం కృతభక్తకామం

శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

లీలాశరీరం రణరంగధీరం

విశ్వకసారం రఘువంశహారమ్ | గంభీరవాదం జితసర్వవాదం

శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

ఖలే కృతాంతం స్వజనే వినీతం సామోపగీతం మనసా ప్రతీతమ్ |

రాగేణ గీతం వచనాదతీతం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ||

శ్రీరామచంద్రస్య వరాష్టకం త్వాం మయేరితం దేవి మనోహరం యే |

పఠంతి శృణ్వంతి గృణంతి భక్త్యా తే స్వీయకామాన్ ప్రలభన్తి నిత్యమ్ || ||

ఇతి శ్రీరామచంద్రాష్టకమ్ |

ఇతి శతకోటిరామచరితాంతర్గతే శ్రీమదానందరామాయణే వాల్మీకీయే సారకాండే యుద్ధచరితే ద్వాదశసర్గాంతర్గతం

శ్రీరామాష్టకం సమాప్తమ్ ||