Panchamukha Hanuman Kavacham

పంచముఖ హనుమాన్ కవచం

శ్రీగణెషాయ నమహ్ |
ఓం శ్రీ పంచవదనాయాంజనెయాయ నమహ్ | ఓం అస్య శ్రీ
పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋఇషిహ్ |
గాయత్రీచ్హందహ్ | పంచముఖవిరాట్ హనుమాందెవతా | హ్రీం బీజం |
శ్రీం షక్తిహ్ | క్రౌం కీలకం | క్రూం కవచం | క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ |
ఇతి దిగ్బంధహ్ | శ్రీ గరుడ ఉవాచ |
అథ ధ్యానం 
ప్రవక్ష్యామి శ్రృఇణుసర్వాంగసుందరి | యత్కృఇతం దెవదెవెన ధ్యానం హనుమతహ్ ప్రియం || 1||
పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతం | బాహుభిర్దషభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదం || 2||
పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కొటిసూర్యసమప్రభం | దన్ష్ట్రాకరాలవదనం భృఇకుటీకుటిలెక్షణం || 3||
అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసిణం మహాద్భుతం | అత్యుగ్రతెజొవపుషం భీషణం భయనాషనం || 4||
పష్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్రతుణ్డం మహాబలం || సర్వనాగప్రషమనం విషభూతాదికృఇంతనం || 5||
ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృఇష్ణం దీప్తం నభొపమం | పాతాలసిణవెతాలజ్వరరొగాదికృఇంతనం || 6||
ఊర్ధ్వం హయాననం ఘొరం దానవాంతకరం పరమ | యెన వక్త్రెణ విప్రెంద్ర తారకాఖ్యం మహాసురం || 7||
జఘాన షరణం తత్స్యాత్సర్వషత్రుహరం పరం | ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనుమంతం దయానిధిం || 8||
ఖడ్గం త్రిషూలం ఖట్వాంగం పాషమంకుషపర్వతం | ముష్టిం కౌమొదకీం వృఇక్షం ధారయంతం కమణ్డలుం || 9||
భిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దషభిర్మునిపుంగవం | ఎతాన్యాయుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహం || 10||
ప్రెతాసనొపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితం | దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులెపనం || 11||
సర్వాష్చర్యమయం దెవం హనుమద్విష్వతొముఖం | పంచాస్యమచ్యుతమనెకవిచిత్రవర్ణవక్త్రం షషాంకషిఖరం కపిరాజవర్యమ | పీతాంబరాదిముకుటైరూపషొభితాంగం పింగాక్షమాద్యమనిషం మనసా స్మరామి || 12||
మర్కటెషం మహొత్సాహం సర్వషత్రుహరం పరం | షత్రు సణర మాం రక్ష శ్రీమన్నాపదముద్ధర || 13||
ఓం హరిమర్కట మర్కట మంత్రమిదం పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలె | 
యది నష్యతి నష్యతి షత్రుకులం యది ముంచతి ముంచతి వామలతా || 14||
ఓం హరిమర్కటాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతె పంచవదనాయ పూర్వకపిముఖాయ, సకలషత్రుసణారకాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతె పంచవదనాయ దక్షిణముఖాయ కరాలవదనాయనరసిణాయ సకలభూతప్రమథనాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతె పంచవదనాయ పష్చిమముఖాయ గరుడాననాయ,సకలవిషహరాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతె పంచవదనాయొత్తరముఖాయాదివరాహాయ, సకలసంపత్కరాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతె పంచవదనాయొర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ, సకలజనవషంకరాయ స్వాహా |
ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర
ఋఇషిహ్ | అనుష్టుప్చ్హందహ్ | పంచముఖవీరహనుమాన్ దెవతా |
హనుమానితి బీజం | వాయుపుత్ర ఇతి షక్తిహ్ | అంజనీసుత ఇతి కీలకం |
శ్రీరామదూతహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థె జపె వినియొగహ్ |
ఇతి ఋఇష్యాదికం విన్యస్యెత్ |
ఓం అంజనీసుతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమహ్ | ఓం రుద్రమూర్తయె తర్జనీభ్యాం నమహ్ |
ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమహ్ | ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమహ్ |
ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమహ్ | ఓం పంచముఖహనుమతె కరతలకరపృఇష్ఠాభ్యాం నమహ్ |
ఇతి కరన్యాసహ్ |
ఓం అంజనీసుతాయ హృఇదయాయ నమహ్ | ఓం రుద్రమూర్తయె షిరసె స్వాహా |
ఓం వాయుపుత్రాయ షిఖాయై వషట్ | ఓం అగ్నిగర్భాయ కవచాయ హుం |
ఓం రామదూతాయ నెత్రత్రయాయ వౌషట్ | ఓం పంచముఖహనుమతె అస్త్రాయ ఫట్ |
పంచముఖహనుమతె స్వాహా | ఇతి దిగ్బంధహ్ |
అథ ధ్యానం 
వందె వానరనారసిణఖగరాట్క్రొడాష్వవక్రాన్వితం, దివ్యాలంకరణం త్రిపంచనయనం దెదీప్యమానం రుచా |
హస్తాబ్జైరసిఖెటపుస్తకసుధాకుంభాంకుషాద్రిం హలం ఖట్వాంగం, ఫణిభూరుహం దషభుజం సర్వారివీరాపహం |
అథ మంత్రహ్ 
ఓం శ్రీరామదూతాయాంజనెయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలపరాక్రమాయ
సీతాదుహ్ఖనివారణాయ లంకాదహనకారణాయ మహాబలప్రచణ్డాయ
ఫాల్గునసఖాయ కొలాహలసకలబ్రహ్మాణ్డవిష్వరూపాయ
సప్తసముద్రనిర్లంఘనాయ పింగలనయనాయామితవిక్రమాయ
సూర్యబింబఫలసెవనాయ దుష్టనివారణాయ దృఇష్టినిరాలంకృఇతాయ
సంజీవినీసంజీవితాంగదలక్ష్మణమహాకపిసైన్యప్రాణదాయ
దషకణ్ఠవిధ్వన్సనాయ రామెష్టాయ మహాఫాల్గునసఖాయ సీతాసహిత\-
రామవరప్రదాయ షట్ప్రయొగాగమపంచముఖవీరహనుమన్మంత్రజపె వినియొగహ్ |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ బంబంబంబంబం వౌషట్ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఫంఫంఫంఫంఫం ఫట్ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఖెంఖెంఖెంఖెంఖెం మారణాయ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ లున్లున్లున్లున్లుం ఆకర్షితసకలసంపత్కరాయ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ధంధంధంధంధం షత్రుస్తంభనాయ స్వాహా |
ఓం టంటంటంటంటం కూర్మమూర్తయె పంచముఖవీరహనుమతె
పరయంత్రపరతంత్రొచ్చాటనాయ స్వాహా |
ఓం కంఖంగంఘన్నం చంచ్హంజంఝంనం టంఠండంఢన్ణం
తంథందంధన్నం పంఫంబంభంమం యన్రన్లన్వం షన్షన్సణం
ళంక్షం స్వాహా |
ఇతి దిగ్బంధహ్ |
ఓం పూర్వకపిముఖాయ పంచముఖహనుమతె టంటంటంటంటం
సకలషత్రుసణరణాయ స్వాహా |
ఓం దక్షిణముఖాయ పంచముఖహనుమతె కరాలవదనాయ నరసింహాయ
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రహ్ సకలభూతప్రెతదమనాయ స్వాహా |
ఓం పష్చిమముఖాయ గరుడాననాయ పంచముఖహనుమతె మంమంమంమంమం
సకలవిషహరాయ స్వాహా |
ఓం ఉత్తరముఖాయాదివరాహాయ లన్లన్లన్లన్లం నృఇసిణాయ నీలకణ్ఠమూర్తయె
పంచముఖహనుమతె స్వాహా |
ఓం ఉర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ రున్రున్రున్రున్రుం రుద్రమూర్తయె
సకలప్రయొజననిర్వాహకాయ స్వాహా |
ఓం అంజనీసుతాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాషొకనివారణాయ
శ్రీరామచంద్రకృఇపాపాదుకాయ మహావీర్యప్రమథనాయ బ్రహ్మాణ్డనాథాయ
కామదాయ పంచముఖవీరహనుమతె స్వాహా |
భూతప్రెతపిషాచబ్రహ్మరాక్షసషాకినీడాకిన్యంతరిక్షగ్రహ|
పరయంత్రపరతంత్రొచ్చటనాయ స్వాహా |
సకలప్రయొజననిర్వాహకాయ పంచముఖవీరహనుమతె
శ్రీరామచంద్రవరప్రసాదాయ జంజంజంజంజం స్వాహా |
ఇదం కవచం పఠిత్వా తు మహాకవచం పఠెన్నరహ్ | ఎకవారం జపెత్స్తొత్రం సర్వషత్రునివారణం || 15||
ద్వివారం తు పఠెన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనం | త్రివారం చ పఠెన్నిత్యం సర్వసంపత్కరం షుభం || 16||
చతుర్వారం పఠెన్నిత్యం సర్వరొగనివారణం | పంచవారం పఠెన్నిత్యం సర్వలొకవషంకరం || 17||
షడ్వారం చ పఠెన్నిత్యం సర్వదెవవషంకరం | సప్తవారం పఠెన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం || 18||
అష్టవారం పఠెన్నిత్యమిష్టకామార్థసిద్ధిదం | నవవారం పఠెన్నిత్యం రాజభొగమవాప్నుయాత్ || 19||
దషవారం పఠెన్నిత్యం త్రైలొక్యజ్ఞానదర్షనం | రుద్రావృఇత్తిం పఠెన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవెద్ధ్రువం || 20||
నిర్బలొ రొగయుక్తష్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితహ్ | కవచస్మరణెనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ || 21||
|| ఇతి శ్రీసుదర్షనసణితాయాం శ్రీరామచంద్రసీతాప్రొక్తం

Products related to this article

Ammavari Face1

Ammavari Face1

Ammavari FaceDescriptionNo of item : 1 Lakshmi MaskBeautiful stone studded and hand painted Goddess Lakshmi Devi.Beautifully decorated mask used for pooja during Varalakshmi VrathamVaralaksh..

$22.00

0 Comments To "Panchamukha Hanuman Kavacham"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!