Chandra Kavacham

చంద్ర కవచం

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం

సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |
వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ ||
ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ ||


అథ చంద్ర కవచమ్

శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః || 1 ||
ప్రాణం క్షపకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః | 
పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా || 2 ||
కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః | 
హృదయం పాతు మే చంద్రో నాభిం శంకరభూషణః || 3 ||
మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః |
ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాంకో జానునీ సదా || 4 ||
అబ్ధిజః పాతు మే జంఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా |
సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని పాతు చంద్రోఖిలం వపుః || 5 ||

ఫలశ్రుతిః 


ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 6 ||
|| ఇతి శ్రీచంద్ర కవచం సంపూర్ణమ్ ||

Products related to this article

White Cotton Dhoti ( 9 * 5)

White Cotton Dhoti ( 9 * 5)

White Cotton DhotisProduct Description:This is beautiful DivineTemples White cotton Dhoti with 2 sides borders like green and maroon. Fascinating and fashionable collection of Mens Cotton Dhoti, which..

$7.00

Rudraksha Mala with 53 Beeds and 4 Face Rudraksha Beed

Rudraksha Mala with 53 Beeds and 4 Face Rudraksha Beed

Rudraksha mala with 53 Beeds 4 Face Rudraksha BeedRudraksha mala with 53 Beeds and 4 Face Rudraksha Beed (Chaturmukhi Rudraksha) , and this mala moulded in Silver. this mala for Education, C..

$141.00

0 Comments To "Chandra Kavacham"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!