Mahishasura Mardini Stotram

 

మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

 

అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే |

గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే ||

భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే          ||1||

సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే |

త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని ఘోరరతే ||

దనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖ నివారిణి సింధుసుతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే             ||2||

అయి జగదంబ కదంబవన ప్రియవాసవిలాసిని వాసరతే |

శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయశృంగ నిజాలయ మధ్యగతే ||

మధుమధురే మధుకైటభభంజని కైటభభంజని రాసర తే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే              ||3||

అయినిజ హుంకృతిమాతృ నిరాకృతి ధూమ్రవిలోచని ధూమ్రశిఖే

సమరవిశోణిత బీజసముద్భవ బీజలతాధిక బీజలతే ||

శివశివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ దర్పిత భూతపిశాచపతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే              ||4||

అయి భో శతమఖి ఖండిత కుండలి తుండిత ముండ గజాధిప తే |

రిపుగజగండ విదారణఖండ పరాక్రమ శౌండ మృగాధిప తే ||

నిజ భుజదండవిపాతిత చండ నిపాతిత ముండ భటాధిప తే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే             ||5||

హయ రణ మర్మర శాత్రవదోర్దుర దుర్జయ నిర్జయశక్తిభృ తే |

చతురవిచార ధురీణ మహాశివదూతకృత ప్రమథాధిప తే ||

దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మద దానవదూత దురంతగ తే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే                    ||6||

అయిశరనాగత వైరివధూవర కీర వరాభయ దాయ కరే |

త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి నిరోధ కృతామల స్థూలకరే ||

దుర్నమితా వర దుందుభినాద ముహుర్ముఖరీకృత దీనకరే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే            ||7||

సురలలనాతత ధేయిత ధేయిత తాళనిమిత్తజ లాస్య రతే |

కకుభాం పతివరధోం గత తాలకతాల కుతూహల నాద రతే ||

ధింధిం ధిమికిట ధిందిమితధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే          ||8||

ఝణ ఝణ ఝణ హింకృత సురనూపుర రంజిత మోహిత భూతపతే |

నటిత నటార్ధ నటీనటనాయుత నాటిత నాటక నాట్యరతే ||

పవనతపాలిని ఫాలవిలోచని పద్మ విలాసిని విశ్వధురే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే            ||9||

దనుజసుసంగర రక్షణ సంగపరిస్ఫుర దంగనటత్కటకే |

కనక నిషంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట భృంగహటాచటకే ||

హతిచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్భహు రంగ వలత్కటకే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే         ||10||

మహిత మహాహవ మల్ల మతల్లిక వేల్లకటిల్లక భిక్షురతే |

విరచితవల్లిక పల్లిక గేల్లిక మల్లిక భిల్లిక వర్గభృతే ||

భృతికృతపుల్ల సముల్లసితారుణపల్లవ తల్లజ సల్లలితే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే               ||11||

అయితవసు మనస్సు మనస్సు మనోహర కాంతి లసత్కల కాంతియుతే |

నుతరజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్తృ విలాసకృతే ||

సునవర నయన సువిభ్రమద భ్రమర భ్రమరాధిప విశ్వనుతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే             ||12||

అవిరల గండక లన్మద మేదుర మత్తమతంగజరాజగతే |

త్రిభువన భూషణభూత కళానిధి రూపపయోనిధి రాజనుతే ||

అయి సుదతీజనలాలస మానసమోహన మన్మథరాజసుతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే            ||13||

కమలదళామల కోమలకాంతి కళాకలితాకుల బాల లతే |

సకలకళా నిజయ క్రమకేళి చలత్కలహంస కులాలి కులే ||

అలికులసంకుల కువలయమండిత మౌలిమిలత్స మదాలికులే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే              ||14||

కలమురళీరవ వాజిత కూజిత కోకిల మంజుల మంజురతే |

మిళిత మిళింద మనోహరగుంభిత రంజితశైలనికుంజగతే ||

మృగగణభూత మహాశబరీగణ రింగణ సంభృతకేళిభృతే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే          ||15||

కటితటనీత దుకూల విచిత్రమయూఖ సురంజిత చంద్రకళే |

నిజ కనకాచల మౌలిపయోగత నిర్జర కుంజర భీమరుచే ||

ప్రణత సురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశు లతాధిక చంద్రరుచే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే           ||16||

విజితసహస్ర కరైక సహస్ర సుధా సమరూప కరైకనుతే |

కృతసుతతారక సంగరతారక తారక సాగర సంగనుతే ||

గజముఖ షణ్ముఖ రంజిత పార్శ్వ సుశోభిత మానస కంజపుటే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే             ||17||

పదకమలంకమలానిలయే పరివస్యతి యో నుదినం స శివే |

అయికమలే విమలే కమలానిలశీకర సేవ్య ముఖాబ్జ శివే ||

తవ పద మద్య హి శివదం దృష్టిపథం గతమస్తు మఖిన్న శివే |

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే              ||18||

||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||

||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||

|| ఇతి శ్రిమహిశాసురమర్దినిస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

1 Comments To "Mahishasura Mardini Stotram"

kapardhi sharma On 06.02.2015
its very gud to see the devotional slokhas in ur site n thanks for author. Reply to this comment
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!