Narayana Kavacham

నారాయణ కవచం

న్యాసః
అంగన్యాసః 

ఓం ఓం పాదయోః నమః |
ఓం నం జానునోః నమః | 
ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః |
ఓం నామ్ ఉదరే నమః |
ఓం రాం హృది నమః |
ఓం యమ్ ఉరసి నమః |
ఓం ణాం ముఖే నమః |
ఓం యం శిరసి నమః |

కరన్యాసః

ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః |
ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయామ్ నమః |
ఓం మోం దక్షిణానామికాయామ్ నమః |
ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయామ్ నమః |
ఓం గం వామకనిష్ఠికాయామ్ నమః  |
ఓం వం వామానికాయామ్ నమః  |
ఓం తేం వామమధ్యమాయామ్ నమః |
ఓం వాం వామతర్జన్యామ్ నమః |
ఓం సుం దక్షిణాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |
ఓం దేం దక్షిణాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః |
ఓం వాం వామాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |
ఓం యం వామాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః |

విష్ణుషడక్షరన్యాసః

ఓం ఓం హృదయే నమః |
ఓం విం మూర్ధ్నై నమః |
ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః |
ఓం ణం శిఖాయామ్ నమః |
ఓం వేం నేత్రయోః నమః |
ఓం నం సర్వసంధిషు నమః |
ఓం మః ప్రాచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఆగ్నేయ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః దక్షిణస్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః నైఋత్యే అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ప్రతీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః వాయవ్యే అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఉదీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఐశాన్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఊర్ధ్వాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః అధరాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

శ్రీ హరిః

అథ శ్రీనారాయణ కవచ

రాజోవాచ

యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్  |
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్  ||1||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్|

యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే||2||

|| శ్రీశుక ఉవాచ ||

వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే |
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు  ||3||

 

విశ్వరూప ఉవాచధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః |
కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః  ||4||

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే |

పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి ||5||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్|
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా ||6||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా  |

ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు ||7||

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని |

షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్     ||8||

 

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు  |
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః     ||9||

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్  |

ఓం విష్ణవే నమ ఇతి  ||10||

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్ |

విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత ||11||

 

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే|
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః  ||12||

 

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్ |
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖే‌உవతు విశ్వరూపః  ||13||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహో‌உసురయుథపారిః |

విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః  ||14||

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యఙ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః |

రామో‌உద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ||15||

 

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్ |
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్  ||16||

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్ |
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్  ||17||

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |

యఙ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః  ||18||

 

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్ |
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః  ||19||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః |

నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః  ||20||

 

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్ |
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ||21||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశో‌உసిధరో జనార్దనః |

దామోదరో‌உవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః  ||22||

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తమ్ |

దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః  ||23||

గదే‌உశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి | 

కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ||24||

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్ |

దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనో‌உరేర్హృదయాని కంపయన్ ||25||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి |

చర్మఞ్ఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ ||26||

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ |

సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోం‌உహోభ్య ఏవ వా  ||27||

 

సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్ |
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః  ||28||

గరూడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః |

రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ||29||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః |

బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః ||30||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్ |

సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః  ||31||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్ |

భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ||32||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వఙ్ఞో భగవాన్ హరిః |

పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః  ||33||

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః |

ప్రహాపయఁల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః  ||34||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకమ్ |

విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితో‌உసురయూథపాన్ | |35||

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా |

పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ||36||

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్ |

రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్  ||37||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః |

యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని   ||38||

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా  |

యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః   ||39||

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః      |

స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః  |
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్         ||40||

 

 

||  శ్రీశుక ఉవాచ  ||


య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః  |
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్         ||41||

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః   |

త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య‌உమృధేసురాన్       ||42||

||ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సంపూర్ణమ్   ||

( శ్రీమద్భాగవత స్కంధ 6,అ| 8 )

0 Comments To "Narayana Kavacham"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!