Shri Sai Chalisa

శ్రీ సాయి చాలీసా

షిరిడీవాస సాయి ప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో 
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం 
త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయి కరుణించి కాపాడోయి 
దరిశన మియ్యగ రావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా          ||షిరిడి||

కఫిని వస్త్రము ధరియించి భుజముకు జోలి తగిలించి 
నింబ వృక్షపు ఛాయలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో 
కలియుగ మందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి 
షిరిడి గ్రామం నీ నివాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం                 ||షిరిడి||

చాంద్ పాటిల్‌ను కలుసుకుని అతని బాధలు తెలుసుకుని 
గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ బాధను తీర్చితివి 
వెలిగించావు జ్యోతులను నీ ఉపయోగించే జలము 
అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం చూసి వింతైన దృశ్యం                   ||షిరిడి||

బాయిజా చేసెను నీ సేవ ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవ 
నీ ఆయువును బదులిచ్చి తాత్యాను నీవు బ్రతికించి 
పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాలించి 
జీవులపైన మమకారం చిత్రమయా నీ వ్యవహారం                 ||షిరిడి||

నీ ద్వారములో నిలిచితిని నిన్నే నిత్యము కొలిచితిని 
అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా ఓ షిరిడీశా దయామయా 
ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ నీలో నిలచెను శ్రీ సాయి 
నీ ధుని మంటల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి             ||షిరిడి||

ప్రళకాలము ఆపితివి భక్తులను నీవు బ్రోచితివి 
చేసి మహమ్మారీ నాశం కాపాడీ షిరిడీ గ్రామం 
అగ్ని హొత్రి శాస్త్రికి లీలా మహత్మ్యం చూపించి 
శ్యామాను బ్రతికించితివి పాము విషము తొలగించి             ||షిరిడి||

భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం నశియించే అతని సహనం 
ఊదీ వైద్యం చేశావు వ్యాధిని మాయం చేశావు 
కాకాజీకీ ఓ సాయి విఠల దర్శన మిచ్చితివి 
దామూకిచ్చి సంతానం కలిగించితివి సంతోషం                     ||షిరిడి||

కరుణా సింధు కరుణించు మాపై కరుణ కురిపించు, 
సర్వం నీకే అర్పితము పెంచుము భక్తి భావమును 
ముస్లిమనుకొని నిను మేఘూ తెలుసుకొని అతని బాధ 
దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము                           ||షిరిడి||

డాక్టరకు నీవు రామునిగా బలవంతుకు శ్రీ దత్తునిగా 
నిమోనుకరుకు మారుతిగా చిదంబరకు శ్రీ గణపతిగా 
మార్తాండ్‌కు ఖండోబాగా గణూకు సత్యదేవునిగా 
నరసింహస్వామిగా జోహికి దరిశనమిచ్చిన శ్రీ సాయి                          ||షిరిడి||

రేయి పగలూ నీ ధ్యానం నిత్యం నీ లీలా పఠనం 
భక్తితో చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం 
పదకొండు నీ వచనాలు బాబా మాకవి వేదాలు 
శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి                          ||షిరిడి||

అందరిలోన నీ రూపం నీ మహిమ అతిశక్తిమయం 
ఓ సాయి మేము మూఢులము ఒసగుమయా మాకు జ్ఞానమును 
సృష్టికి నీవేనయ మూలం సాయి మేము సేవకులం 
సాయి నామము తలిచెదము నిత్యము సాయిని కొలిచెదము               ||షిరిడి||

భక్తి భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని 
చిత్తముతో సాయి ధ్యానం చెయ్యండీ ప్రతినిత్యం 
బాబా కాల్చిన ధుని ఊది నివారించును అది వ్యాధి 
సమాధినుండి శ్రీ సాయి భక్తులను కాపాడేనోయి                        ||షిరిడి||

మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు 
వినండి లేక చదవండి సాయి సత్యము చూడండి 
సత్సంగమును చేయండి సాయి స్వప్నము పొందండి 
భేద భావమును మానండి సాయి మన సద్గురువండి                  ||షిరిడి||

వందనమయ్యా పరమేశా ఆపద్భాంధవ సాయీశా 
మా పాపములూ కడతేర్చు మామది కోరిక నెరవేర్చు 
కరుణామూర్తి ఓ సాయి కరుణతో మమ్ము దరిచేర్చోయి 
మా మనస్సే నీ మందిరము మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం            ||షిరిడి||
శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు షిరిడీ సాయినాథ మహరాజ్ కి జై !! 

Products related to this article

Shell Lakshmi Devi (Big Size)

Shell Lakshmi Devi (Big Size)

Shell Lakshmi Devi(Big size)..

$10.00 $10.00