Sri Lakshmi Narayana Kavacham in Telugu

శ్రీలక్ష్మీనారాయణకవచమ్
 

శ్రీగణేశాయ నమః ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।

అధునా దేవి వక్ష్యామి లక్ష్మీనారాయణస్య తే ।

కవచం మన్త్రగర్భం చ వజ్రపఞ్జరకాఖ్యయా ॥ ౧॥

 

శ్రీవజ్రపఞ్జరం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ ।

రహస్యం సర్వదేవానాం సాధకానాం విశేషతః ॥ ౨॥

 

యం ధృత్వా భగవాన్ దేవః ప్రసీదతి పరః పుమాన్ ।

యస్య ధారణమాత్రేణ బ్రహ్మా లోకపితామహః ॥ ౩॥

 

ఈశ్వరోఽహం శివో భీమో వాసవోఽపి దివస్పతిః ।

సూర్యస్తేజోనిధిర్దేవి చన్ద్రర్మాస్తారకేశ్వరః ॥ ౪॥

 

వాయుశ్చ బలవాంల్లోకే వరుణో యాదసామ్పతిః ।

కుబేరోఽపి ధనాధ్యక్షో ధర్మరాజో యమః స్మృతః ॥ ౫॥

 

యం ధృత్వా సహసా విష్ణుః సంహరిష్యతి దానవాన్ ।

జఘాన రావణాదీంశ్చ కిం వక్ష్యేఽహమతః పరమ్ ॥ ౬॥

 

కవచస్యాస్య సుభగే కథితోఽయం మునిః శివః ।

త్రిష్టుప్ ఛన్దో దేవతా చ లక్ష్మీనారాయణో మతః ॥ ౭॥

 

రమా బీజం పరా శక్తిస్తారం కీలకమీశ్వరి ।

భోగాపవర్గసిద్ధ్యర్థం వినియోగ ఇతి స్మృతః ॥ ౮॥

 

ఓం అస్య శ్రీలక్ష్మీనారాయణకవచస్య శివః ఋషిః ,

త్రిష్టుప్ ఛన్దః , శ్రీలక్ష్మీనారాయణ దేవతా ,

శ్రీం బీజం , హ్రీం శక్తిః , ఓం కీలకం ,

భోగాపవర్గసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః ।

అథ ధ్యానమ్ ।

పూర్ణేన్దువదనం పీతవసనం కమలాసనమ్ ।

లక్ష్మ్యా శ్రితం చతుర్బాహుం లక్ష్మీనారాయణం భజే ॥ ౯॥

 

అథ కవచమ్ ।

ఓం వాసుదేవోఽవతు మే మస్తకం సశిరోరుహమ్ ।

హ్రీం లలాటం సదా పాతు లక్ష్మీవిష్ణుః సమన్తతః ॥ ౧౦॥

 

హ్సౌః నేత్రేఽవతాల్లక్ష్మీగోవిన్దో జగతాం పతిః ।

హ్రీం నాసాం సర్వదా పాతు లక్ష్మీదామోదరః ప్రభుః ॥ ౧౧॥

 

శ్రీం ముఖం సతతం పాతు దేవో లక్ష్మీత్రివిక్రమః ।

లక్ష్మీ కణ్ఠం సదా పాతు దేవో లక్ష్మీజనార్దనః ॥ ౧౨॥

 

నారాయణాయ బాహూ మే పాతు లక్ష్మీగదాగ్రజః ।

నమః పార్శ్వౌ సదా పాతు లక్ష్మీనన్దైకనన్దనః ॥ ౧౩॥

 

అం ఆం ఇం ఈం పాతు వక్షో ఓం లక్ష్మీత్రిపురేశ్వరః ।

ఉం ఊం ఋం ౠం పాతు కుక్షిం హ్రీం లక్ష్మీగరుడధ్వజః ॥ ౧౪॥

 

లృం లౄం ఏం ఐం పాతు పృష్ఠం హ్సౌః లక్ష్మీనృసింహకః ।

ఓం ఔం అం అః పాతు నాభిం హ్రీం లక్ష్మీవిష్టరశ్రవః ॥ ౧౫॥

 

కం ఖం గం ఘం గుదం పాతు శ్రీం లక్ష్మీకైటభాన్తకః ।

చం ఛం జం ఝం పాతు శిశ్ర్నం లక్ష్మీ లక్ష్మీశ్వరః ప్రభుః ॥ ౧౬॥

 

టం ఠం డం ఢం కటిం పాతు నారాయణాయ నాయకః ।

తం థం దం ధం పాతు చోరూ నమో లక్ష్మీజగత్పతిః ॥ ౧౭॥

 

పం ఫం బం భం పాతు జానూ ఓం హ్రీం లక్ష్మీచతుర్భుజః ।

యం రం లం వం పాతు జఙ్ఘే హ్సౌః లక్ష్మీగదాధరః ॥ ౧౮॥

 

శం షం సం హం పాతు గుల్ఫౌ హ్రీం శ్రీం లక్ష్మీరథాఙ్గభృత్ ।

ళం క్షః పాదౌ సదా పాతు మూలం లక్ష్మీసహస్రపాత్ ॥ ౧౯॥

 

ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు లక్ష్మీశః సకలం వపుః ।

ఇన్ద్రో మాం పూర్వతః పాతు వహ్నిర్వహ్నౌ సదావతు ॥ ౨౦॥

 

యమో మాం దక్షిణే పాతు నైరృత్యాం నిరృతిశ్చ మామ్ ।

వరుణః పశ్చిమేఽవ్యాన్మాం వాయవ్యేఽవతు మాం మరుత్ ॥ ౨౧॥

 

ఉత్తరే ధనదః పాయాదైశాన్యామీశ్వరోఽవతు ।

వజ్రశక్తిదణ్డఖడ్గ పాశయష్టిధ్వజాఙ్కితాః ॥ ౨౨॥

 

సశూలాః సర్వదా పాన్తు దిగీశాః పరమార్థదాః ।

అనన్తః పాత్వధో నిత్యమూర్ధ్వే బ్రహ్మావతాచ్చ మామ్ ॥ ౨౩॥

 

దశదిక్షు సదా పాతు లక్ష్మీనారాయణః ప్రభుః ।

ప్రభాతే పాతు మాం విష్ణుర్మధ్యాహ్నే వాసుదేవకః ॥ ౨౪॥

 

దామోదరోఽవతాత్ సాయం నిశాదౌ నరసింహకః ।

సఙ్కర్షణోఽర్ధరాత్రేఽవ్యాత్ ప్రభాతేఽవ్యాత్ త్రివిక్రమః ॥ ౨౫॥

 

అనిరుద్ధః సర్వకాలం విశ్వక్సేనశ్చ సర్వతః ।

రణే రాజకులే ద్యుతే వివాదే శత్రుసఙ్కటే

ఓం హ్రీం హ్సౌః హ్రీం శ్రీం మూలం లక్ష్మీనారాయణోఽవతు ॥ ౨౬॥

 

ఓంఓంఓంరణరాజచౌరరిపుతః పాయాచ్చ మాం కేశవః

హ్రీంహ్రీంహ్రీంహహ్హాహ్సౌః హ్సహ్సౌః వహ్నేర్వతాన్మాధవః ।

హ్రీంహ్రీంహ్రీఞ్జలపర్వతాగ్నిభయతః పాయాదనన్తో విభుః

శ్రీంశ్రీంశ్రీంశశశాలలం ప్రతిదినం లక్ష్మీధవః పాతు మామ్ ॥ ౨౭॥

 

ఇతీదం కవచం దివ్యం వజ్రపఞ్జరకాభిధమ్ ।

లక్ష్మీనారాయణస్యేష్టం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ॥ ౨౮॥

 

సర్వసౌభాగ్యనిలయం సర్వసారస్వతప్రదమ్ ।

లక్ష్మీసంవననం తత్వం పరమార్థరసాయనమ్ ॥ ౨౯॥

 

మన్త్రగర్భం జగత్సారం రహస్యం త్రిదివౌకసామ్ ।

దశవారం పఠేద్రాత్రౌ రతాన్తే వైష్ణవోత్తమః ॥ ౩౦॥

 

స్వప్నే వరప్రదం పశ్యేల్లక్ష్మీనారాయణం సుధీః ।

త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం కవచం మన్ముఖోదితమ్ ॥ ౩౧॥

 

స యాతి పరమం ధామ వైష్ణవం వైష్ణవేశ్వరః ।

మహాచీనపదస్థోఽపి యః పఠేదాత్మచిన్తకః ॥ ౩౨॥

 

ఆనన్దపూరితస్తూర్ణం లభేద్ మోక్షం స సాధకః ।

గన్ధాష్టకేన విలిఖేద్రవౌ భూర్జే జపన్మనుమ్ ॥ ౩౩॥

 

పీతసూత్రేణ సంవేష్ట్య సౌవర్ణేనాథ వేష్టయేత్ ।

ధారయేద్గుటికాం మూర్ధ్ని లక్ష్మీనారాయణం స్మరన్ ॥ ౩౪॥

 

రణే రిపున్ విజిత్యాశు కల్యాణీ గృహమావిశేత్ ।

వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతవత్సా చ యాఙ్గనా ॥ ౩౫॥

 

సా బధ్నీయాన్ కణ్ఠదేశే లభేత్ పుత్రాంశ్చిరాయుషః ।

గురుపదేశతో ధృత్వా గురుం ధ్యాత్వా మనుం జపన్ ॥ ౩౬॥

 

వర్ణలక్షపురశ్చర్యా ఫలమాప్నోతి సాధకః ।

బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య పార్వతి ॥ ౩౭॥

 

వినానేన న సిద్ధిః స్యాన్మన్త్రస్యాస్య మహేశ్వరి ।

సర్వాగమరహస్యాఢ్యం తత్వాత్ తత్వం పరాత్ పరమ్ ॥ ౩౮॥

 

అభక్తాయ న దాతవ్యం కుచైలాయ దురాత్మనే ।

దీక్షితాయ కులీనాయ స్వశిష్యాయ మహాత్మనే ॥ ౩౯॥

 

మహాచీనపదస్థాయ దాతవ్యం కవచోత్తమమ్ ।

గుహ్యం గోప్యం మహాదేవి లక్ష్మీనారాయణప్రియమ్ ।

వజ్రపఞ్జరకం వర్మ గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౪౦॥

 

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే

లక్ష్మీనారాయణకవచం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Products related to this article

Sruk Sruvalu

Sruk Sruvalu

Sruk Sruvalu ..

$8.46

0 Comments To "Sri Lakshmi Narayana Kavacham in Telugu"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!