Sri Venkateswara Suprabhatam

 

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

||ఓం||

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే

ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాహ్నికమ్.         ||1||         (2 times)


ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ

ఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు.            ||2||          (2 times)


మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైట భారేః

వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే |

శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే

శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్.      ||3||        (2 times)


తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే

భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే

విధి శంకరేంద్ర వనితాభి రర్చితే

వృషశైల నాథ దయితే దయానిధే.           ||4||


అత్ర్యాది సప్తఋషయస్స ముపా స్యసంధ్యాం

ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి

ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రపన్నాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.              ||5||


పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః

త్రైవిక్రమాది చరితం విభుధాః స్తువంతి

భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.             ||6||


(ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ

పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం)

ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.             ||7||


ఉన్మీల్యనేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః

పాత్రావశిష్ట కదళీఫల పాయసాని

భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.           ||8||


తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా

గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి

భాషాసమగ్రమసకృత్కర చారురమ్యం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.          ||9||


(భృంగావళీచ మకరంద రసానువిద్ధ

ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ)

నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.      ||10||


యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే

ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః

రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.          ||11||


పద్మేశమిత్రశతపత్ర గతాళివర్గాః

హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్యాం

భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం.           ||12||


శ్రీ మన్నభీష్ట వరదాఖిల లోకబంధో

శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో

శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.             ||13||       (2 times)


శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగాః

శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః

ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.     ||14||


(శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి

నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం)

ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.       ||15||


(సేవాపరాః శివసురేశ కృశానుధర్మ

రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః)

బద్దాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.      ||16||


(ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజా

నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః)

స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.           ||17||


(సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యసౌరి

స్వర్భానుకేతు దివి షత్పరిషత్ప్రధానాః)

త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.       ||18||


త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః

స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా

కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.         ||19||


త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః

స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాంశ్రయంతః

మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.        ||20||


శ్రీ భూమి నాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే

దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే

శ్రీ మన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.           ||21||


శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ

వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే

శ్రీవత్సచిహ్న శరనాగతపారిజాత

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.             ||22||


కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే

కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే

కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.             ||23||


మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్

స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర

శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.          ||24||


ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం

దివ్యం వియత్సరతి హేమఘటేషు పూర్ణం

ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః

తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం.            ||25||


భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి

సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః

శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్చిత మంగళాస్తే

ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం.           ||26||


బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే

సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః

ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.            ||27||


లక్ష్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో

సంసార సాగర సముత్తరణైక సేతో

వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం.             ||28||           (2 times)


ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం

యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః

తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగ భాజాం

ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే.             ||29||        (2 times)

Products related to this article

Yellow Colour Kanduva with Red and Green Border

Yellow Colour Kanduva with Red and Green Border

Yellow Colour Kanduva with Red and Green BorderYellow colour kanduva it has 2 colour borders one is red and other is green  and it also used as uthariyam...

$3.86