Ashtottara Shatanamavali

Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ పురుషసూక్త అష్టోత్తర శతనామావళి

 

ఓం సహస్ర శీర్షాయ నమః

ఓం పురుషాయ నమః

ఓం సహస్రాక్షాయ నమః

ఓం సహస్రపాదే నమః

 

 SHREE SARASWATI ASHTOTTHARA SHATANAMAVALI

 

shree sarasvatyai namah

om mahaabhadraayai namah

 

.stotras-heading{background-color:#FF7302; padding:5px; font-size:18px; text-transform: uppercase; color:#fff; text-align:center; width:100%;} Name of Ashtottara Shatanamavali S. NO  Telugu Version  English Version 1 శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali 2 శ్రీ వెంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళి,   Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali  3 శ్రీ విఘ్నేశ్వర  అష్టోత్తరశతనామావళి ,  Sri Vigneswara  Ashtottara Shatanamavali ..

 SREE SHIVA ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

 

om shivaaya namah

om maheshvaraaya namah

om shanbhave namah

om pinaakine namah

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం శివాయ నమః

ఓం మహేశ్వరాయ నమః

ఓం శంభవే నమః

ఓం పినాకినే నమః

 SHREE ANJANEYAASHTTOTTHARA SHATANAMAVALI

 

om aanjaneyaaya namah

om mahaaveeraaya namah

om hanumate namah

om maarutaatmajaaya namah

 

TULASI ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

 

om tulaseedevyai namah

om sakhyai namah

om bhadraayai namah

om mangnaana pallavaayai namah

Shree Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali

 

om sreevenkateshvaraaya namah

om shreenivaasaaya namah

om lakshmipataye namah

om anaamayaaya namah

 

 

 Shree Vigneshwara Ashtottara Shatanamavali

 

om vinaayakaaya namah

om vighnaraajaaya namah

om gouriputraaya namah

 

 

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి:

ఓం ఆంజనేయాయ నమః

ఓం మహావీరాయ నమః

ఓం హనుమతే నమః

Showing 1 to 10 of 19 (2 Pages)