Subrahmanya Shashti

సుబ్రహ్మణ్యస్వామి షోడశోపచార విధానం:

పూజా విధానం:

గణపతి ధ్యానం :

శ్లో శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం !

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే !!

శ్లోఅగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రక్షసాం!

దేవతాపూజనార్థము ఘంటానాదం కరోమ్యాహం!!

ఆచమనం: ఓం కేశవాయ స్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా, ఓం గోవిందాయ నమ

ఆచమనం :

ఓం కేశవాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం విష్ణవే నమ

ఓం మధుసూధనాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం వామనాయ నమః

ఓం హృషికేశాయ నమ

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం సంకర్షణాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం అధోక్షజాయ నమః

ఓం నారసింహాయ నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం జనార్థనాయ నమః

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

ఓం హరయే నమః

ఓం శ్రీక్రిష్ణాయే నమః

ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః

శ్లో ఉత్తిష్టంతుభూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః !

ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే !!

ఈ శ్లోకాన్ని చదివి అక్షింతలు వాసన చూసి తమ ఎడమవైపు వదలాలి

 

ప్రాణాయామము :

ఓం భూః ఓంభువ, ఓగ్ సువః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓగ్ సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్, ఓం అపోజ్యోతి రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం!!

మూడు సార్లు ప్రాణాయామము చేసి సంకల్పం చెప్పుకోవాలి

సంకల్పం:

ఓం మమ ఉపాత్తదురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే అద్య బ్రాహ్మణ ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమపాదే, జంబూద్వీపే, భరతవర్షే, భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే అస్మిన్ (ఆయా ప్రాంతాలకు మార్చుకోవాలి) వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరానాం మధ్యే శ్రీ …. (సంవత్సరం పేరు) నామసంవత్సరే, &hellఆయనే … ఋతౌ …. మాసే …. పక్షే … తిథౌ …. వాసర యుక్తాయాం, శుభానక్షత్రం శుభయోగ, శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం, శుభాతిదౌ, శ్రీమాన్ (పేరు), గోత్రః (గోత్రం పేరు) నామధేయస్య, ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ, స్థైర్య, విజయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృధ్యర్థం, ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విద ఫలపురుషార్థ సిద్ద్యర్థం, శ్రీవల్లీదేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రీత్యర్థం ధన వాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్య

మూడుసార్లు ఆచమనం చేయాలి

గణపతి పూజ

శ్లో వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ!

నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా!!

కలశపూజ:

కలశానికి మూడువైపులా గంధము, కుంకుమ పెట్టి కలశం నీటిలో అక్షతలు, గంధం, పుష్పం పెట్టి చేతితో కలశం మూసి ఈ శ్లోకాన్ని చదవాలి

కలశం గంధపుష్పాక్షతైరభ్యర్చః !

కలశోపరి హస్తంనిధాయ

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్ర స్సమాశ్రితః !

మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాత్రు గుణాః స్మృతాః !!

కుక్షౌతు సాగరాః సరేసప్త దీపా వసుంధరా!

ఋగ్వేదో విధ యజుర్వేదః సామవేదో హ్యధర్వణః !!

అంగైశ్చ సహితాః సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః !

గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి!

నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు !!

సర్వేసముద్రాః సరితః తీర్థాని చ హ్రదాః సదాః !

ఆయంతు దేవ పూజార్థం దురితక్షయ కారకాః !!

కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాణి దేవమండపఆత్మానంచ సంప్రోక్ష్య కలశంలోని పుష్పంతో దేవునిపై, పూజాద్రవ్యాలపై, తన మీద చల్లుకోవాలి.

ప్రాణప్రతిష్ఠ :

కలశంలోని నీటిని చల్లుతూ మూడు సార్లు.

ఓం ప్రాణస్య శివః ప్రాణేశ స్వాహా!!

ధ్యానం:

శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శడాననం దారుణం !

రిపోఘ్నం భావయే కుక్కుట ధ్వజం !!

షడాననం కుంకుమ రక్తవర్ణం మహామతిం దివ్యమయూర వాహనం !

రుద్రస్యసూనుం సురసైన్యనాథం గుహం సదాహం శరణం ప్రపద్యే !!

కుమారేశసూనో గుహస్కంద సేనాపతే శక్తిపాణే మయూరాధిరూఢ !

పులిందాత్మజాకాంత భక్తార్తి హారిన్ ప్రభో తారకారే సదారక్షమాంత్వం !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమఃధ్యాయామి

ఆవాహనం :

ఆవాహయామి దేవేశ సిద్ధగంధర్వ సేవిత!

తారకాసుర సంహారిన్ రక్షోబల విమర్ధన !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి

రత్న సింహాసనం:

ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కౌమార క్రౌంచధారణ!

ఇదం సింహాసనం దివ్యం గృహ్యతాం శంకరాత్మజ !!

ఓం వల్లీదేవసేవ సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

నవరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి పుష్పం పెట్టాలి

పాద్యం:

గంగాజల సమాయుక్తం సుగంధం గంధసంయుతం!

పాద్యం చ ప్రతిగృహ్ణాతు పార్వతీ ప్రియనందన!!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి కలశంలోని నీటితో అమ్మవారి పాదాలు కడిగినట్టు చల్లాలి

ఆచమనీయం: 

దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః క్రుపాళుర్భక్త వత్సలః !

గంగాసుతశ్శరోద్భూతః ఆచమాం ప్రతిగృహ్యాతాం !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లాలి

పంచాముర్త స్నానం:;

పయోదధి సమాయుక్తం ఘృత శర్కరయా యుతం !

పంచామృత స్నానమిదం గృహాణ సురపూజిత !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమ

పంచామృత స్నానం సమర్పయామి పంచామృతం పుష్పంతో చల్లాలి .

శుద్ధోదకస్నానం:

నదీనాం దేవ సర్వాసాం అనీతం నిర్మలోదకం !

స్నాపయామి మహాసేన తథా శాంతిం కురుష్యమే !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి మంచినీటిని పుష్పంతో చల్లాలి

వస్త్రం :

మహాసేనః కార్తికేయః మహాశక్తిధరో గుహః !

వస్త్రం సూక్ష్మం గృహాణత్వం సర్వదేవ నమస్కృతః !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమ

వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి వస్త్రం లేదా అక్షతలు మరియు పుష్పం పెట్టాలి.

యజ్ఞోపవీతం నానారత్న స్వర్ణయుతం త్రివ్త్రం బ్రహ్మసూత్రకం

ఉపవీతం మయాదత్తం సంగృహాణ సురేశ్వర !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

గంధం:

శ్రీగంధాగురు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితం !

విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతి గృహ్యతాం !

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

దివ్యశ్రీ గంధం సమర్పయామి పుష్పం గంధంలో ముంచి చల్లాలి

అక్షతాన్:

శాలీయాంశ్చంద్రవర్ణాభాన్ హరిద్రా మిశ్రితాం స్తథా !

అక్షతాంస్తవ దాస్యేవాహం గృహాణ సురవందిత !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి అక్షితలు చల్లాలి

ఆభరణం :

భాషణాని విచిత్రాణి హేమరత్న మయానిచ !

గృహాణ భువనాధార భుక్తిముక్తి ఫలప్రద !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః

ఆభరణం సమర్పయామి ఆభరణాలు లేదా పూలు, అక్షతలు చల్లాలి

పుష్పం:

సుగంధీని సుపుష్పాణి కేతకీ చంపకాని చ !

మయాహృతాని పూజార్థం కృపయా ప్రతిగృహ్యతాం !!

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః పుష్పాణి సమర్పయామి పుష్పం వేయాలి … 

అథాంగ పూజ :

ఓం జ్ఞానశక్త్యాత్మాకాయ నమః - దౌ పూజయామి

ఓం స్కందాయే నమః - గుల్ఫౌ పూజయామి

ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః - జానునీ పూజయామి

ఓం బాహులేయాయ నమః - జంఘే పూజయామి

ఓం గాంగేయ నమః - ఊరూ పూజయామి

ఓం శరణోద్భవాయ నమః - కటిం పూజయామి

ఓం కార్తికేయాయ నమః - ఉదరం పూజయామి

ఓం కుమారాయ నమః - నాభిం పూజయామి

ఓం షణ్ముఖాయ నమః - హృదయం పూజయామి

ఓం తారకారి నమః - కంఠం పూజయామి

ఓం సేనానీ నమః - వక్త్రం పూజయామి

ఓం గుహాయా నమః - నేత్రం పూజయామి

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః - కలౌ పూజయామి

ఓం శివతేజాయ నమః - లలాటం పూజయామి

 ఓం క్రౌంచాధారీ నమః - శిరః పూజయామి

ఓం శిఖివాహనాయ నమః - సర్వాణ్యంగాని పూజయామి సుబ్రహ్మణ్య

అష్టోత్తర శతనామావళి : (ఒక్కొక్క నామం చదువుతూ ఒక్కొక్క పూవు వేయాలి)

ఓం గుహాయ నమః

ఓం షణ్ముఖాయ నమః

ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః ఓం పింగళాయ నమః

ఓం కృత్తికాసూనవే నమః

ఓం శిఖివాహాయ నమః

ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః

ఓం ద్విషన్నేత్రాయ నమః

ఓం శక్తిధరాయ నమః

ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః

ఓం తారకాసురసంహార్త్రే నమః

ఓం రక్షోబలవిమర్ధనాయ నమః

ఓం మత్తాయ నమః

ఓం ప్రమత్తాయ నమః

ఓం ఉన్మత్తాయ నమః

ఓం సురసైన్యస్సురక్షకాయ నమః

ఓం దేవసేనాపతయే నమః

ఓం ప్రాజ్ఞౌయ నమః

ఓం కృపాళవే నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం ఉమాసుతాయ నమః

ఓం శక్తిధరాయ నమః

ఓం కుమారాయ

ఓం క్రౌంచధారణాయ నమః

ఓం సేనానియే నమః;

ఓం అగ్నిజన్మనే నమః

ఓం విశాఖాయ నమః

ఓం శంకరాత్మజాయ నమః

ఓం శివస్వామినే నమః

ఓం గుణస్వామినే నమః

ఓం సర్వస్వామినే నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః

ఓం పార్వతిప్రియనందనాయ నమః

ఓం గంగాసుతాయ నమః

ఓం శరోద్భూతాయ నమః

ఓం ఆహుతాయ నమః

ఓం జృంభాయ నమః

ఓం ప్రజృంభాయ నమః

ఓం ఉజ్జ్రుంభాయ నమః

ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః

ఓం ఏకావర్ణాయ నమః

ఓం ద్వివర్ణాయ నమః

ఓం త్రివర్ణాయ నమః

ఓం సుమనోహరాయ నమః

ఓం చతుర్విర్ణాయ నమః

ఓం పంచావర్ణాయ నమః

ఓం ప్రజాపతయే నమః

ఓం అహర్పతయే నమః

ఓం అగ్నిగర్భాయ నమ

ఓం శమీగర్భాయ నమః

ఓం విశ్వరేతసే నమః

ఓం సురారిఘ్నే నమ

ఓం హరిద్వార్ణాయ నమః

ఓం శుభకారాయ నమ

ఓం వటవే నమః

ఓం వటవేషభృతే నమః

ఓం పూషాయ నమః

ఓం గాభస్తియే నమః

ఓం గహనాయ నమ

ఓం చంద్రవర్ణాయ నమ

ఓం కళాధరాయ నమ

ఓం మాయాధరాయ నమః

ఓం మహామాయినే నమః

ఓం కైవల్యాయ నమః

ఓం శంకరాత్మజాయ నమ

ఓం విశ్వయోనియే నమ

ఓం అమేయాత్మా నమః

ఓం తేజోనిధయే నమ

ఓం అనామయాయ నమ

ఓం పరమేష్టినే నమః

ఓం పరబ్రహ్మాయ నమః

ఓం వేదగార్భాయ నమః

ఓం విరాట్పతాయ నమః

ఓం పుళిందకన్యాభర్తాయ నమః

ఓం మహాసారస్వతావృతాయ నమః

ఓం అశ్రితాఖిలదాత్రే నమ

ఓం చొరఘ్నాయ నమః

ఓం రోగనాశనాయ నమః

ఓం అనంతమూర్తయే నమః

ఓం ఆనందాయ నమః

ఓం శిఖిండికృతకేతనాయ నమః

ఓం డంభాయ నమః

ఓం పరమడంభాయ నమః

ఓం క్రుపాకపతయే నమః

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః

ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః

ఓం అనీశ్వరాయ నమః

ఓం అమృతాయ నమః

ఓం ప్రాణాయ నమః

ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః

ఓం విరుద్దహంత్రే నమః

ఓం వీరఘ్నాయ నమః

ఓం రక్తాస్వాయ నమః

ఓం శ్యామకంధరాయ నమ

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఆన్ గుహాయ నమః

ఓం ప్రీతాయ నమః

ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః

ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః

ఓం వేదవేద్యాయ నమః

ఓం వల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అశోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం:

గాంగేయం వహ్నిగర్భం శరవణ జనితం జ్ఞానశక్తిం కుమారం

బ్రహ్మణ్యం స్కందదేవం గుహమమలగుణం రుద్రతేజం స్వరూపం

సేనాన్యాం తారకఘ్నం గురుమచల మతిం కార్తికేయం షడస్యం

సుబ్రహ్మణ్యం మాయూరధ్వజరథ సహితం దేవదేవం నమామి పుష్పాన్ని వేయాలి

అష్టకం :

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో!

శ్రీపార్వతీసుముఖ పజ్కజ పద్మబంధో!!

శ్రీ శాది దేవగణ పూజిత పాదపద్మ!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 1

దేవాధి దేవసుత దేవగణాధినాథ!

దేవంద్ర వంద్య మృదు పంకజమంజుపాద!!

దేవర్షి నారదమునీంద్ర సుగీతకీర్తే!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 2

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిలరోగహారన్!

తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరిత భక్తకామ!!

శృత్యాగమప్రణవ వాచ్యనిజస్వరూప!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 3

క్రౌంచామరెందర మదఖండన శక్తి శూల!

సాశాదిశస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే!!

శ్రీ కుండలీశ దృతతుండ శిఖీంద్రవాహ!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 4

దేవాధిదేవ రథమండల మధ్యే వేద్య!

దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాప హస్తం!!

శూరం నిహత్య సురకోటిభి రీడ్యమాన!!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 5

వారాదిరత్న మణియుక్త కిరీటహార!

కేయూర కుండలసత్కవచాభిరామ!!

హేవీర తారకజయామరబృందవంద్య!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 6

పంచాక్షరాదిమమ మంత్రితగాజ్తోయైః!

పంచామృత్తైః ప్రముదితేంద్రముఖై ర్మునీద్త్రైః పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!! 7

శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణదృష్ట్యా!

కామాదిరోగ కలుషీకృత దుష్టచిత్తం!!

సిక్త్వాతు మా మవ కళాధరకాంతకన్యా!

వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలంబం!!  8

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః

తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః

సుబ్రహ్మణ్యాష్టక మిదం ప్రాత రుత్థాయ యః పఠేత్

కోటిజన్మకృతం పాపం తటక్షణా దేవ నశ్యతి

ఇతి సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

 ధూపం: 

దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగధం చ మనోహరం! 

ధూపం గృహాణ దేవేశ సర్వదేవ నమస్కృతః!! 

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సామినే నమః 

ధూపం సమర్పయామి అగరవత్తులు వెలిగించాలి 

దీపం: 

అజ్ఞాన నాశనం దేవ జ్ఞాసిద్ధిప్రభో భవ! 

సకర్పూరాజ్య దీపం చ గృహాణ సురసేవిత!! 
ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సామినే నమః
సాక్షాత్ దీపం సమర్పయామి 

దీపం చూపించాలి

నైవేద్యం : 

భక్త్యైర్భోజ్యై స్సచోష్యశ్చ పరమాన్నం స సర్క్రం! 

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవీ శంభుపుత్ర నమోస్తుతే!! 

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సామినే నమః 

నైవేద్యం సమర్పయామి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి నీళ్ళు చల్లాలి 

తాంబూలం:  

తాంబూలంచస కర్పూరం నాగవల్లీ దళైర్యుతం! 

ఊగీఫల సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం!! 

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి

 నీరాజనం: 

కర్పూర వర్తి సంయుక్తం దీప్యమాన మనోహరం! 

ఇదం గృహాణ దేవేశ మంగళం కురు సర్వదా!!

మంగళ నీరాజనం దర్శయామి కర్పూరం వెలిగించాలి

మంత్రపుష్పం:

మంత్రపుష్పం ప్రదాస్యామి గృహాణ వరదో భవ! 

పరమేశ్వర పుత్రస్త్వం సుప్రీతోభవ సర్వదా!! 

భుజంగేశాయ విద్మహే ఉరగేశాయ ధీమహి తన్నో నాగః ప్రచోదయాత్ !! 

కార్తికేయ విద్మహే వల్లీనాథాయ ధీమహి తన్నో నాగః ప్రచోదయాత్!! 

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేవాయ ధీమహీ తన్నో షణ్ముఖి ప్రచోదయాత్!!

 ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః మంత్రపుష్పం సమర్పయామి 

ప్రదక్షిణ నమస్కారం: 

చేతిలో పువ్వులు, అక్షితలు తీసుకుని ప్రదక్షణ చేయాలి. 

యానికాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ 

తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదేపదే 

పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మ పాపసంభవా 

తాహ్రి మాం కృపయాదేవి శరణాగతవత్సలే 

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ

 తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్షరక్ష జనార్ధన 

ఓం వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ప్రదక్షిణం సమర్పయామి 

ప్రదక్షిణ చేసి అక్షితలు దేవుడిపై వేసి, తమ తలపై వేసుకోవాలి ….

 పునః పూజ: 

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - ఛత్రం అచ్చాదయామి 

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - చామరం వీజయామి 

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - నృత్యం దర్శయామి 

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - గీతం శ్రావయామి 

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - అశ్వాన్ ఆరోహయామి

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - గజాన్ ఆరోహయామి

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - ఆందోళికాం ఆరోహయామి

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః - సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్తోపచార

శక్త్యోపచార పూజాం సమర్పయామి.

క్షమా ప్రార్థన:

యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజాక్రియాదిషు!

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే తమచ్యుతం!!

మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వర!

యత్పూజితం మాయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే!!

అర్పణ:

అన్య ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మక!

ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి సుప్రీతస్సుప్రసన్నో వరదో భవతు!!

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి షోడశోపచార పూజాం సంపూర్ణం

Products related to this article

Decorative Round Tray (Silver Colour)

Decorative Round Tray (Silver Colour)

Decorative Round Bowl(Silver Colour)..

$2.00

0 Comments To "Subrahmanya Shashti"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!