Devotional Articles

సరస్వతీస్తోత్రం

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా

శివనామావల్యష్టకం

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే - స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో |
భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || ౧ ||

 

వేంకటేశ్వర స్వామి మంగళ స్నానం   

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే ‌உర్థినామ్ |
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 1 ||
లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 2 ||

హనుమన్నమస్కారః

గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ |
రామాయణమహామాలారత్నం వందేనిలాత్మజమ్ || ౧ ||

అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ |

 

Makara Sankranthi is the harvest festival,which is all about doing things together as a family.
This festival is celebrated in various places of India.

The first day is celebrated as Bhogi festival in honor of Lord Indra, the supreme ruler of clouds that give rains.While the traditional Indian Calendar is based on lunar positions, Sankranti is a solar event. So while dates of all Hindu festivals keep changing as per the Gregorian Calendar, the date of Makar Sankranti remains constant over a long term.It is celebrated for 4 days.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం


షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్   |
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే       || 1 ||
జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్   |

 

గోవింద అష్టకం


సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |
గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |

 

శ్రీ లక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం ప్రకృత్యై నమః
ఓం వికృత్యై నమః
ఓం విద్యాయై నమః
ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః

ఓం జయ జగదీశ హరే
స్వామీ జయ జగదీశ హరే
భక్త జనోం కే సంకట,
దాస జనోం కే సంకట,
క్షణ మేం దూర కరే,
ఓం జయ జగదీశ హరే || 1 ||

నిర్వాన శతకం

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం
మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రమ్ |

శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య

మహలక్ష్మి అష్టకం


నమస్తే ‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |
శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో ‌உస్తు తే || 1 ||
నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసుర భయంకరి |

విష్ణుషట్పదీ స్తోత్రం

 

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ |
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 ||
దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే |

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం

Showing 1233 to 1246 of 1267 (91 Pages)