Article Search

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం
కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్   || ౧ ||

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ ||

 

శివషడక్షరస్తోత్రం

ఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ ||

 

పాండురంగాష్టకం

మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా - వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః |
సమాగత్య తిష్ఠంతమానందకందం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్    || ౧ ||

 

కామాక్షీ స్తోత్రం

కేయూరాంగదదివ్యరత్నవిలసద్భూషోజ్జ్వలాం సుస్మితాం
కాంచీధామ నిబద్ధ కింకిణిరవైర్భక్తాఘభీతాపహాం
కామాక్షీం కరిరాజ మందగమనాం వందే గిరీశప్రియామ్    || ౧౪ ||

లలితాపంచరత్నం

రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం
బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్
ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం
మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్   || ౧ ||

నవదుర్గాస్తోత్రం

శైలపుత్రీ


వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ||

శ్రీ వెంకటేశ్వర  స్తోత్రం 

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో |
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే ||

 

అష్టాదశశక్తిపీఠస్తోత్రం


లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |
ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || ౧ ||

 

శ్రీ సాయిబాబా అష్టోత్తర శతనామావళి 108 నామాలు

 

1. OM Shri Sai Nathaaya Namaha

2.OM Shri Sai Lakshmi Naarayanaya Namaha

 

సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

 

సదా బాలరూపా ఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ - మహాదంతివక్త్రా ఽపి పంచాస్యమాన్యా |
విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే - విధత్తాం శ్రియం కా ఽ
పి కల్యాణమూర్తిః    || ౧ ||

సరస్వతీస్తోత్రం

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా

శివనామావల్యష్టకం

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే - స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో |
భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || ౧ ||

 

వేంకటేశ్వర స్వామి మంగళ స్నానం   

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే ‌உర్థినామ్ |
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 1 ||
లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 2 ||

Showing 1821 to 1834 of 1866 (134 Pages)